ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ការិយាល័យ

fac11

ខ្សែការជួបប្រជុំគ្នា

fac22

មជ្ឈមណ្ឌល CNC

fac33

បន្ទប់ស្អាត

fac44